​መዓልቲ ደቂ አንስትዩ ኤርትራ እንታይ ፍሉይ ይገብሮ

Standard

            ደቂ ሰብ ብማዕረ ተፈጢሮም ክንሶም ብማዕርነት ነኸይነብሩ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ አፈላላይ ጾታ ኢዩ። ደቂ አንስትዪ ደቂ ሰባት አብ ዓለምና ቀጻልነቶም ንኸረጋግጹ ናይ ወሊድ ተራ እናተጻወታ፤ ንዝወለድኦ ልዕሊኣን ሰሪዓን እናሓብሓባ ውላደን እናዕበያ፤ አብ ልዑል ደረጃ ንኽበጽሕ ተመንየን፤  ንዓይ ከይበላ ንደቀን ቀዳምነት ዝህባ ደቂ ህይዋን ኢየን። እቲ ወሊደን ዘዕበይኦ ወዲ አዳም ድማ ነዚ ክሒዱ፤ ማዕርነት ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊኡ ክኾና እናተገብኣ፤ ክዕምጽን ከቆናጽብ ይርኣይ አሎ።  ደቂ አንስትዮ ናይ ምእላይ ስድራ ሓላፍነትን፤ ንህጻውንትን ብዕድመ ዝደፍኡ አረጋውያንን መዓልታዊ ዘጋጥሙ ማሕበራዊ ህይወትን ይዓማ አለዋ።
ጉዳይ ደቂ አንስትዮ አብ ኤርትራ ፍሉይ ዘገብሮ ነገር እንተሎ ….ደቂ አነስትዮ ኤርትራ አብ ገድሊ ብልዑል ቁጽሪ ተጋዲለን፤ አጋዲለን ክንሰን ዘይኢደን ረኺበን። ከም ኩሉ ዓመጽቲ ስርዓታት ዝገብርዎ…..ድሕሪ ናጽነት ብጀምላ ነናብ ዝመጽእኦ ዓደን ብስም ምጥያስ ተደርብየን፤ ጹር ስድራ ቤተን ኮይነን፤ አላይ ስኢነን፤ እተን ገለ ድማ ሓለውቲ መኻይን አብ ፈቖዶ ከተማታት ጽርግያታት  ተደርብየን።  መቓብር መሰል ደቂ አንስትዮ ብልክዕ አብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኮይኑ። አገልግሎተን ወዲኣን። ከም ሓድሽ ስደት ንዓዲ ዓረብ ክኣ ሻዕብያ ማዕጾ አርሒለን። ዝተጋደላላ ሃገር ከምዘይምልከት ናይ ውሑዳት ጉጅለ ኮይና።
አተን ብድሕሪ ናጽነት ዝጎበዛ ኤርትራውያን ድማ ብስም ሃገራዊ አገልግሎት ሽፋን ናይ አዘዝቲ ሰራዊት ሓጸብቲ ክዳን፤ መገብቲ ፤ ጾታዊ ዓመጽ፤ ሃ/አገልግሎት ከገልግላ ዝኸዳ ጥኑሳትን አደ ቆልዑትን ኮይነን ብዘይ ዕድሜኣን ተረሚሰን ተሪፈን። አብ ኤርትራ ዝበዝሑ ህጻናት አቦታቶም አብ ሃ/አገልግሎት ብነጻ ድሰርሑ ባራዩ ከምዝኸኑ ስለዝተገብረ፤ ደቂ አንስትዪ ምእላይ ቆልዓ ጥራሕ ዘይኮነ፤ ሰሪሓን ሸቂለን ደቀን ከ ዕብያውን ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን አለዋ። እቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ጽነኩርን ፈታንን ናብራ አብ ዝባን ደቂ አንስትዩ ኢዩ  ወዲቑ ዘሎ። እኹል ቀረብ መግቢ ዘየብለን ስድራ ቤታት መብዛሕተን ብደቂ አንስትዪ ኢየን ዝእለያ ዘለዋ።ትስፍው ህይወት ዘለዋ ጓል አንስተይቲ አብ ኤርትራ ክትህልው አይትኽእልን።
ክንየው እዚ አብ ምድረ በዳን፤ ሱዳን፤ ሊብያ ባሕርን አብ ስደት ዘጋጥመን ዘሎ ዓመጽን ምጭዋይን ድማ ኩሉ ዓለም ዝርእዮ ዘሎ፤ ግን ኤርትራውያን ንመሰሎም ክንዲ ደው ዝብሉ አብ ምጥቓዕን ነቲ ስቓይ ቀጻልነቱ አብ ምርግጋጽ ዝርከቡ ዘይቡሱላት ጥረ ኤርትራውያን ናብ ንቡር ሰብኣውነት ንኽልመለሱን ነዚ መ ዓልቲ ደቂ አንስትዮ ቃል ዝኣትውሉ አብ ጎኒ ደቂ አንስትዮ ንመሰለን ክቃለሱ ይጽውዕ።

©current Eritrean review

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s