ትጽቢትን ሃንቀውታን ህዝቢ ካብ ደንበ ደለይቲ ህዝቢ

Standard

ህዝብና ፍትሒ ሓሪሙዎ፡ህሮሩማ ምረትን ጭቆናን ኣቃጺሉዎ ሃለዋቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኣሻቓሊ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ።እዚ ኣብ ትሕቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሮ፡ማሕንቖታት ምስኣን ቀረብ መሰረታዊ ነገራት፡ዝጋዕዘየ ምሕደራ፡ዘይምህላው ነጻ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል፡ዘይብቑዕን ቀረብ መድሃኒትን መሰረታዊ ናይ ላብራቶሪ ኣገልግሎት እኳ ዘይብሉ ልሙስ ኣገልግሎት ጥዕና፡ዘይብቑዕ ደረጃ ዘለዎ ስርዓት ትምህርቲ፡ሞት ናይቲ ዓንዲ ሕቖ ቁጠባ ዝኾነ ጽላት ህንጻን ተነጊሩ ክውዳእ ዘይክእል ባርባራዊ ኣትሓሕዛ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ስርዓትን ተወሲኹዎ ህዝቢ ኣብ ዝተሓተ ሃለዋትን፡ቀቢጸ ተስፋን ፡ማእለያ ዘይብሉ ስደትን፡ ተሸሚሙ ይርከብ።

  ልዕሊ’ዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ነጊሱ ዘሎ ፍርሒ ንህዝብና ናብ ምልማስ ገጹ ይወስዶ ኣሎ።ከመይ’ሲ ኣይኮነን ጌርካ ሓሲብካ ተባሂሉ’ዉን ግዳይ ማእሰርቲን ስቓይን ስለዝኸውን።ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛን፡ኦፊስን፡መዘናግዒ ቦታታትን ኣእዛን ናይቲ ስርዓት ተዋፊረን ንህብና ከም መልኣከሞት ደድሕሪኡ ይስዕባ ኣለዋ።እዘን ኣእዛን ምስ ተዛረባ ስቓይን መግረፍትን ክሳብ ሞት’ዉን ስለዝጽውዓ መልኣከሞት ምባል ማዕቀነን’ዩ።ስለዚ ህዝብና ኣብ ከመይ ዝበለ ታኼላ ናይ ፍርሂን ሓድሕድ ዘይምትእምማንን ከም ዝርከብ ንምግማቱ ኣይጽግምን።እቲ ዘሕዝን ግን ህዝብና ተወጺዑን ተሸቑሪሩን ዝነብረሉ ዘሎ ዓዲ ፡ዓዲ ጓና ዘይኮነስ ደም ደቁ ከፊሉ፡ተወፍዩን ተቓሊሱን ዘምጽኦ ገዛእ ዓዱን መረበቱን ምዃኑ’ዩ።

  እዚ ሞራል ኣልቦ ዝኾነ ፡ልቡ ዝተሰብረ ህዝቢ እምበኣር ናይ ምውሳንን ነገራት ናይ ምልዋጥን ዓቕሙ በቱ ስርዓት ተመንዚዑ ይርከብ።ትንፋስ ረኺቡ ከይሓስብ ድማ ብማሕንቖታት ቁጠባ፡መፈጸምታን ሩፍታን ብዘይብሉ ኣእላፍ ሪጋታት፡ግዱድ ዕስክርናን ታዕሊምን፡…… ጅሆ ተታሒዙ ነዛ ሩሑ ጥራይ ዓቂቡ ሰለይ ከም ዝብል ይግበር ኣሎ።

  እምበኣር እዚ ህዝቢ ምንጪ ትብዓቱን ተስፍኡን ካብቶም ኣብ ገግዚኡ ካብ መንጋጋ ናይዚ ስርዓት ኣምሊጦም ዝወጹ ደቁ ኮይኑ ወግሐ ጸብሐ ድሃይ ንጥፈታቶም የጣይቕ ኣሎ።ነዚ ሞራሉ ተሰይሩ ሓይሉ ድማ ተዳኺሙ ዝሳለ ዘሎ ህዝቢ ድርዒ ክኾንዎን ተስፋ ክህቡዎን፡ሓይሉ ከሐድሱን ዝኽእሉ፡ነቲ ከስምዖ ዘይክእል ዝተዓብሰ ዛንትኡ ዓው ኢሎም ከቃልሑ ዝኽእሉ፡ነቲ ስርዓት ናይ ደገ መሓውሩ ከዳኽሙ ዝኽእሉ፡ ሓቢሮም ድርብ ሓይሊ ክኾንዎ ዝኽእሉ’ዉን ንሳቶም’ዮም።

እዞም ተቢዖም ኣብ ምድላይ ፍትሒን ሓርነትን ተጸሚዶም ዝዓዩ ዘለዉ ውሉዳቱ ድማ ነዚ ተገንዚቦም ክገብሩዎ ዝግባእ ብዙሕ ነገር ኣሎ።ቀዳማይን ቀንዲን ዘለዎም ፍልልያት ኣጽቢቢም፡ብሓደ ከስርሖም ዝኽእል ምጽውዋር ኣጥርዮም፡ኣብ ጉዳይ ሃገር ድማ ውልቃዊ ዕላማታቶምን ትምኒታቶምን ኣወንዚፎም ሕቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ኣቐዲሞም፡ናይ ፍቕሪን ስኒትን ጉዕዞ ክጉዓዙን ክሰምሩን፡ንዝፍጠር ጎርጽታት ኣብ ካልእ ደረጃ ከይዓረገ ንንፋስ ከይሃቡ ብወግዒ ህዝቦም ብዕርቂ ክኣልዩ ፡ንዘለዎን ጸጋታት ኣሚኖም፡ ንዝረኸቡዎ ባይታ ብግቡእ ተጠቂሞም ፡ዝተሰርቀ ኩለንትናዊ ክብሮም ከምልሱን፡ ነታ ብዘይ ወግዒን ክብሪን ብዘይ ባይቶን ዓንዲ ቅዋምን ፡ብዘይ ተሓታትነትን ቅኑዕ ፍርዲን ኣንፈታ ስሒታ ትርከብ ወላዲት ሃገሮምን ነቲ ሞሳ ኢዱ ዘይረኸበ ህዝቦም ድማ ንፋስ ሓርነት ከስተማቕር ባብ ከርሕዉን፡ ንህዝቦም ምንጪ ሓይሊን ሞራልን ክኾኑን፡ነቲ ዝጸምእዎ ሓርነት ድማ ከቀላጥፉን ሃንቀውታ ህዝቢ’ዩ።

©ሰምሃር ገብረስላሴ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.